::ยังไม่เปิดให้บริการ::
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
รับสมัครผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
รับสมัครผู้ที่จบ ม.6 , ปวช.3 หรือเทียบเท่า

    ประเภทวิชา เกษตรกรรม     ประเภทวิชา เกษตรกรรม

- พืชศาสตร์    จำนวน 20 คน
- สัตวศาสตร์    จำนวน 20 คน
- ช่างกลเกษตร    จำนวน 20 คน
- ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)    จำนวน 20 คน
- อุตสาหกรรมเกษตร    จำนวน 20 คน

- พืชศาสตร์   จำนวน 20 คน
- สัตวศาสตร์   จำนวน 20 คน
- ช่างกลเกษตร   จำนวน 20 คน
- ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)   จำนวน 20 คน
- อุตสาหกรรมเกษตร   จำนวน 20 คน
- ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์   จำนวน 20 คน
- เทคโนโลยีภูมิทัศน์   จำนวน 20 คน

    ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จำนวน 50 คน
- การบัญชี    จำนวน 20 คน

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จำนวน 20 คน
- การบัญชี   จำนวน 20 คน

สถานที่รับสมัคร สมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ถนนแจ้งสนิท ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 หรือที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40120 หรือสมัครเรียนทาง Online ที่ http://student.kkcat.ac.th
กำหนดการรับสมัคร
            รอบแรก ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2561
            รอบสอง วันที่ 1 เมษายน 2561 – 12 พฤษภาคม 2561
ประกาศผล
           
รอบแรก วันที่ 6 เมษายน 2561
            รอบสอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวและปฐมนิเทศ
            วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.

แนะแนวการศึกษา/สอบถามข้อมูล
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เลขที่ 176 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น หมายเลขติดต่อ : 043-289472
:: เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ ::