::ยังไม่เปิดให้บริการ::
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
รับสมัครผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

  - สาขางานพืชศาสตร์
  - สาขางานสัตวศาสตร์
  - สาขางานช่างกลเกษตร
  - สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
  - สาขางานการประมง
  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - สาขางานการบัญชี
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
รับสมัครผู้ที่จบ ม.6 , ปวช.3 หรือเทียบเท่า

  - สาขาวิชาพืชศาสตร์
  - สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  - สาขาวิชาช่างกลเกษตร
  - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  - สาขาวิชาประมง
  - สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - สาขาวิชาการบัญชี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เลขที่ 176 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น หมายเลขติดต่อ : 043-289472
:: เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ ::