[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 41 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เมนูที่น่าสนใจ
SAR-KKCAT


  
เกี่ยวกับวิทยาลัย  
 

       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ปัจจุบันสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แรกก่อตั้งมีฐานะเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2519 ในพื้นที่สาธารณะ ป่าไม้บ้านโนนขี้เหล็ก ตาบลกุดเค้า อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 18–19 ถนนแจ้งสนิท ระหว่างอาเภอมัญจาคีรีกับ อาเภอชนบท มีพื้นที่ทั้งหมด 1,629 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

วิทยาลัยฯ ได้เปิดทาการสอนในปีการศึกษา 2521 หลักสูตรที่เปิดสอน คือ ประกาศนียบัตร วิชาชีพเกษตร (ปวช.เกษตรกรรม)
       พ.ศ. 2524 กรมอาชีวศึกษามีคาสั่งยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น พร้อมทั้งได้ อนุมัติ ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกษตรกรรม (ปวส.เกษตรกรรม)
       ปีการศึกษา 2525 ได้เปิดหลักสูตรพิเศษสาหรับอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม สาหรับเกษตรกร (ระยะสั้น)ในพื้นที่ อ.พ.ป และพื้นที่เป้าหมายเขตจังหวัดขอนแก่นเป็นปีแรก โดยการนาเกษตรกรใน หมู่บ้าน เข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมพื้นฐานในวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 7 วัน อบรมเป็น รุ่น ๆ ละ 30–35 คน ปีละประมาณ 10 รุ่น
       ปีการศึกษา 2526 ได้เปิดหลักสูตรเพื่ออบรมวิชาชีพเกษตรกรรมสาหรับเกษตรกรเคลื่อนที่ ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดขอนแก่น โดยอบรมเกษตรกรในหมู่บ้าน รุ่นละ 3 วัน ปีละประมาณ 750 คน พ.ศ.2527 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคเกษตรกรรม (ปวท.เกษตรกรรม) ซึ่ง วิทยาลัยฯ เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาได้แก่ สาขาวิชาโคนม
       ปีการศึกษา 2530 เปิดสอนหลักสูตรโครงการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนในชนบท (อศ.กช.) โดยรับเยาวชนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี มาศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเป็นเวลาประมาณ 5 ปี ได้วุฒิปวช.พิเศษ
       ปีการศึกษา 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้วิทยาลัยฯ รับผู้จบมัธยมศึกษาตอน ปลาย เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวส.ประเภทวิชาเกษตรกรรมเป็นปีแรก โดยใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี
       วันที่ 12 กันยายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร จานวน 77 แห่ง และกระทรวง ศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น มีชื่อว่า” วิทยาลัย ชุมชนแก่นนคร” โดยเปิดสอนใน ประเภทวิชาอื่น ๆ เช่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเกษตรและ พาณชิ ยกรรม ในหลักสูตรระดับ ปวช. และบริหารธุรกิจในหลักสูตรระดับ ปวส.
       ในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต โดยรับผู้ จบการศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียนขยายโอกาสตามโครงการทางการศึกษาของสานักงานการ ประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เข้าเรียนหลักสูตร ปวช.เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลาที่เรียน 3 ปี ลักษณะเป็นนักเรียนประจา จัดที่พักอาศัยให้ และได้รับเงินอุดหนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี
       วันที่ 26 กันยายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีขอนแก่น
       ปีการศึกษา 2541 ทาความร่วมมือกับ จ.กุนม่า ประเทศญี่ปุ่น ทาโครงการแลกเปลี่ยนครู และนักศึกษา เพื่อไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ครู 1 คน นักศึกษา 3 คน ระยะเวลา 1 ปี
       ปีการศึกษา 2542 ทาความร่วมมือกับเขตอาราวา ประเทศอิสราเอล ส่งนักศึกษาไปศึกษาดู งานในระบบทวิภาคี ปีละ 40 คน ระยะเวลา 1 ปี
       ปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตร ปทส.วิชาเอกโคเนื้อ โคนม
       ปีการศึกษา 2548 ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตร ปทส.ธุรกิจเกษตร
       ปีการศึกษา 2548 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่
       ปีการศึกษา 2548 ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตร ปทส.ธุรกิจเกษตร, ทาความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคอาชีวเกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural Vocational Technical College) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ส่งนักศึกษาและครูจานวน 20 คนไปศึกษาดูงานระยะเวลา 5 เดือน จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 57 คน ครูจานวน 4 คน
       ปีการศึกษา 2551 ทาความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษานานาชาติเคว้ลท์ (QELT) เพื่อส่ง นักศึกษาไปศึกษาและทางานประเทศออสเตรเลีย ปีละ 25 คน ระยะเวลา 2 ปี
       ปีการศึกษา 2553 ทาความร่วมมือการฝึกทักษะการปฏิบัติงานระหว่างสถานประกอบการ ในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม มีนักศึกษาเข้าร่วม จานวน 4 คน ระยะเวลา 1 ปี
       ปีการศึกษา 2555 ทาข้อตกลงในการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการกับ วิทยาลัย ฯ จานวน 5 แห่ง
       ปีการศึกษา 2555 ทาความร่วมมือการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยยงเจียง เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน เป็นระยะเวลา 6 เดือน
       ปีการศึกษา 2555 ทาความร่วมมือการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ แขวงบอลิคาไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ลาว เป็น ระยะเวลา 6 เดือน

   

ที่ตั้ง ขนาด
       วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 1,629 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102.65 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 63 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดคลองส่งน้ำโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและที่ดินเอกชน
       ทิศใต้ ติดแม่น้ำชี
       ทิศตะวันออก ติดบ้านโนนขี้เหล็กและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี อำเภอมัญจาคีรี และหนองน้ำสาธารณะ
       ทิศตะวันตก ติดบ้านหนองม่วงหลุบคา และอ่างเก็บน้ำ
สภาพชุมชน แผนผังวิทยาลัย
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวอำเภอมัญจาคีรี 5 กิโลเมตร อำเภอมัญจาคีรี มีทั้งหมด 8 ตำบล 107 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน เช่น สถานีตำรวจภูธร โรงพยาบาล สถานีอนามัย ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ดินจังหวัดสาขาอำเภอมัญจาคีรี ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี อำเภอมัญจาคีรี