วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ได้ทำงานร่วมกับระบบ Big Data ซึ่งเป็นระบบที่สถานประกอบการจะค้นหา นักเรียนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ หรือ รับเข้าทำงาน โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นได้รับผิดชอบ 2 อำเภอคือ

  1. อำเภอมัญจาคีรี

  2. อำเภอโคกโพธิ์ชัย 

และระบบยังสามารถ ทำการลิงค์หรือสามารถเลือกดู จากจังหวัด หรืออำเภอต่างๆ ได้ด้วย  สามารถดูระบบ Big Data ได้ที่  https://www.hrm-hrd.com/labor/

 

 

                                                                                                                             ผู้ให้ข้อมูล สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561