นายสมมาตร เอียดฉิม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางวิภาดา ศรีลุนช่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพงศักดิ์ ศรีชา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ