สถานที่ตั้งวิทยาลัย

เลขที่ 176 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การเรียน หนองเรือ