วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น แรกก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2519 มีฐานะเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมขอนแก่น” ในพื้นที่สาธารณะ ป่าไม้บ้านโนนขี้เหล็ก ถนนแจ้งสนิท ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ทั้งหมด 1,629 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

ต่อมาปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนฯ ได้เปิดทาการเรียนกาสอนรุ่นแรกในหลักสูตรที่เปิดสอน คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตร (ปวช.เกษตรกรรม)
พ.ศ. 2524 โรงเรียนฯ ได้รับคำสั่งจากกรมอาชีวศึกษายกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น” พร้อมทั้งได้อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกษตรกรรม (ปวส.เกษตรกรรม) เพิ่มอีก 1 ระดับ
พ.ศ. 2525 วิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตรพิเศษสาหรับอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมสำหรับเกษตรกร (ระยะสั้น) ในพื้นที่โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และพื้นที่เป้าหมายเขตจังหวัดขอนแก่นเป็นปีแรก โดยการนำเกษตรกรในหมู่บ้านเข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมพื้นฐานเป็นระยะเวลา 7 วัน อบรมปีละประมาณ 10 รุ่น รุ่นละ 30–35 คน
พ.ศ. 2526 วิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตรเพื่ออบรมวิชาชีพเกษตรกรรมสาหรับเกษตรกรเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยอบรมเกษตรกรในหมู่บ้าน ปีละประมาณ 750 คน ในระยะเวลาอบรม 3 วัน
พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคเกษตรกรรม (ปวท.เกษตรกรรม) ซึ่งได้ทำการเรียนการสอนใน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาโคนม
พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรโครงการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) โดยรับเยาวชนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 (ปศ.9) ที่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี มาศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเป็นเวลาประมาณ 5 ปี ได้วุฒิ (ปวช.พิเศษ)
พ.ศ. 2536 วิทยาลัยฯ ได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรมเป็นปีแรก โดยใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในกรมอาชีวศึกษา และกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) จำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ และในส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น มีชื่อว่า “วิทยาลัยชุมชนแก่นนคร” โดยเปิดสอนในประเภทวิชาอื่น ๆ นอกจากที่วิทยาลัยฯ เปิดทำการสอนมาก่อนนั้นเช่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเกษตรและพาณชิยกรรม ในหลักสูตรระดับ ปวช. และในหลักสูตรระดับ ปวส. ประเภทบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2539 นายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต โดยรับผู้จบการศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียนขยายโอกาสตามโครงการทางการศึกษาของสานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เข้าเรียนหลักสูตร ปวช.เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เรียน 3 ปี ลักษณะเป็นนักเรียนประจำจัดที่พักอาศัยให้และได้รับเงินอุดหนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี และหลังจากนั้นไม่นานวิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่นและวิทยาลัยชุมชนแก่นนคร ได้ควบรวมกันจากประกาศกฎกระทรวงให้รวมกันและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีขอนแก่น”
พ.ศ. 2541 วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาเพื่อไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกุนม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีครู 1 คนและนักศึกษา 3 คน เป็ระยะเวลา 1 ปี
พ.ศ. 2542 วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศอิสราเอล เพื่อจัดส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานในระบบทวิภาคีพื้นที่เขตอาราวา ประเทศอิสราเอล จำนวนปีละ 40 คน เป็ยระยะเวลา 1 ปี
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดหลักสูตรรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) วิชาเอกโคเนื้อ-โคนม และในปีพ.ศ. 2548 ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เพิ่มอีก 1 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกธุรกิจเกษตร
พ.ศ. 2548 วิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา(ขนาดใหญ่) และได้ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคอาชีวเกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural Vocational Technical College) ประเทศจีน เพื่อส่งนักศึกษาและครูจำนวน 20 คนไปศึกษาดูงานในระยะเวลา 5 เดือน จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 57 คนและครูจานวน 4 คน
พ.ศ. 2551 วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษานานาชาติเคว้ลท์ (QELT) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาและทำงานเป็นระยะเวลา 2 ปีๆ ละ 25 คน
พ.ศ. 2553 วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือการฝึกทักษะการปฏิบัติงานระหว่างสถานประกอบการในประเทศบรูไน เป็นระยะเวลา 1 ปีโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 4 คน
พ.ศ. 2555 วิทยาลัยฯ ได้ทำข้อตกลงในการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัย ฯ จำนวน 5 แห่งเพื่อจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพใสถานประกอบการณ์ยั้ยๆ และยังได้ทำความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยยงเจียง เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างไทย-จีน เป็นระยะเวลา 6 เดือน
พ.ศ. 2555 วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ แขวงบอลิคำไซ ประเทศลาว เพื่อทำการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างไทย-ลาว เป็นระยะเวลา 6 เดือน
จนกระทั่ง พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ถูกควบรวมตามประกาศกฎกระทรวงเรื่อง “การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556” จึงมีผลทำให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น รวมเป็นหน่วยงานหนึ่งของในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เปิดสอน
ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาช่างกลเกษตร
สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)

หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาช่างกลเกษตร
สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
รับนักศึกษาจบปวส. เกษตรศาสตร์ หรือ พืชศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ผู้ให้ข้อมูล  นายสมมาตร เอียดฉิม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น