ปรัชญา

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  เพรียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ นำงานสู่ประชา

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จะเป็นสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอาชีวเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0

 

 

 

อัตลักษณ์

ความเป็นผู้นำ เลิศล้ำวิชาการ นำงานสู่ประชา

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาอาชีวเกษตรทั้ง 3 รูปแบบ ในระบบ นอกระบบ ทวิภาคี และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรวมทั้งสร้างเครือข่ายบวรเพื่อพัฒนานิสัยผู้เรียนให้เป็นเด็กเก่งและดี

        

 

                                                                                                     

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561