นางพรทิพย์ ภูมิบ้านค้อ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นายสิริศักดิ์ หล่อตระกูล
รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นายเฉลิมพล อุปลี

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒

นายปิยพงษ์ ดังชัยภูมิ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายชวลิต ชิดทอง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ