นางวาสนา สงฆนาม
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นายสุพัฒชัย กาบุญค้ำ
รองหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นางเพ็ญนภา โสใหญ่

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒

นายพูนผล ศิริโชคชัย

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒

นางนฤมล ศิริโชคชัย

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒

นางสาวปัทมานันท์ พรหมแสง

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นายอภิวิชญ์ ทิพโชติ

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นายปฐมพงษ์ พรมดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอดิเทพ เอียดฉิม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ