นายคำนึง หนูดาษ
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นายบรรดาศักดิ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์
รองหัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นายณรงค์ ชมภูนุช

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๔

นายราชินทร์ บัวบาน

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นางสาวปัญนารัตน์ ศรีเตา

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒

นายคมศักดิ์ จันสด

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

ว่าที่ร.อ.จบ รงค์ทอง

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นายอำพล ชาญชัยวัฒนา

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นางอ้อมเดือน กาบุญค้ำ

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นางสาวเหมือนพิมพ์ ชูทวด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสมถิ่น เศรษฐภักดี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ