นายวนิช บุญผ่องเสถียร
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นางกุลนที สมบัติคำ
รองหัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

ตำแหน่ง ค.ศ.๓

นางบัวทิพย์ เชิดชูเกียรติศักดิ์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นางชุตินทร ย่อยไธสง

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒

นายสมศักดิ์ นารี

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นางพัชรี ชนะเทพ

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นายผดุงศักดิ์ ธานี

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นางสาวประกาย ใสบัน

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นางอำภา เต็มจิตต์

ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือน

นางจันทนา ทองวิเศษ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวณฐมน สุดโต

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ว่าที่ร.ต.สุภัค ขันอาสา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายเมธา สวาทพงษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ว่าที่ร.ต.สุขสันต์ อินจงล้าน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวฐิตาภัฎ แสนโคก

ตำแหน่ง พนักงานราชการ