นางณัฐนันท์ ประยูรชาญ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นายมานพ ศิลปธิวัฒน์
รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๓

นางสาวศุภลักษณ์ รัตนพันธุ์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นายมีชัย ถาน้อย

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

นางอัจฉรา ลาภาอุตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอนุชา แสนสุด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายกฤษดา ตุละวิภาค

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวชฏาวรรณ ประจันตะเสน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายปริญา ดวงทองมา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวณัฐฑิตา ภูเลี่ยมทอง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ