วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นได้ทำการเปิดการเรียนการสอน 3 ระดับดังนี้

  1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  3. ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)

สามารถเข้าดูหลักสูตรการเรียนการสอนฉบับเต็มได้ที่นี้    

 

ผู้ให้ข้อมูล  หัวหน้างานหลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2562