วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ได้รวบรวมผลงาน ของครู และผลงานของนักเรียนนักศึกษาไว้ แต่ละปีการศึกษา ซึ่งมีทั้งงาน วิจัย ของครูผู้สอน และงานวิจัยของนักศึกษา  สามารถ เข้าชมได้ที่