วิทยาลัยได้จัดรวบรวมแผนการสอน ของครูไว้เป็นปีการศึกษา ท่านสามารถเข้าชมได้ที่นี่