No Post found
เปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ศูนย์บ้านหนองหัวช้าง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ ศูนย์บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน และศูนย์ตำบลสวนหม่อน จ.ขอนแก่น #มาพัฒนาต่อยอดอาชีพด้วยกันกับเรานะคะ
Read more.
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ศูนย์วังแสง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิภาดา ศรีลุนช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) โดยประกอบด้วย ปิ่นโตควีนเมล่อน
Read more.
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) บ้านหนองไห
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ปิ่นโต เกษตรติดแบนด์ กลุ่ม อศ.กช.บ้านหนองไห ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
Read more.
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ
Read more.
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี (Day Camp)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 และพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี (Day Camp) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
Read more.
อัญเชิญถ้วยพระราชทานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำครูที่ปรึกษา อกท. และคณะกรรมการอกท.หน่วยขอนแก่น อัญเชิญถ้วยพระราชทานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา
Read more.

นายสมมาตร เอียดฉิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวิภาดา ศรีลุนช่าง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ