No Post found
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
Read more.
สวัสดีชาวโลก – -‘
ยินดีต้อนรับสู่ WordPress นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไขหรือลบทิ้ง แล้วเริ่มการเขียนเลย!
Read more.

นายสมมาตร เอียดฉิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวิภาดา ศรีลุนช่าง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ